зареждане

Проектни дейности

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

През учебната 2019/2020 година ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра се включи в работата по Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 "Образование за утрешния ден".

Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Проектът стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)". Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Сформирани бяха два клуба за занимания по интереси:

  • "Компютърен свят" с ръководител Калинка Иванова;
  • "С ИТ – напред" с ръководител Соня Йотова.

Участваха 28 ученици от втори клас, които след приключването на проекта получиха сертификат за успешно завършено обучение за придобиване на основно ниво на владеене на дигитални компетентности.

Образование за утрешния ден дете дете от ОУ Христо ботев детска рисунка Образование за утрешния ден детска рисунка детска рисунка

break