зареждане
Публикувано в Неделя, 17 Февруари 2019

Приключи работата по международния проект за междуучилищно партньорство по секторна програма „Коменски”-„Природата в моята ученическа чанта”, с партньори Основно училище”Христо Ботев”- гр.Мездра и училища от Турция и Чехия. Основната цел на проекта е свързана с формиране на отговорно отношение към природата.

Работата по проекта продължи две години, като в него се включиха ученици, учители и родители от страна на трите партниращи си училища.

Сред водещите дейности бяха: оформяне на зелени кътове в училищата, разделно събиране на отпадъците, изложби с рисунки, снимки и природни материали, посещения на ботанически градини и природни забележителности.

Проектът беше отворен за всички. В него участваха ученици от трите училища, различни по пол и етнически произход. Дейностите се вписваха естествено във възпитателно-образователната програма за работа на учениците, като основно бяха насочени към образователните направления биология и опазване на околната среда, чужд език, информационни технологии.

Работата по проекта включваше две основни направления - Дейности и Мобилности. Всяка от тях предостави различни възможности за повишаване на качеството на преподаване при учителите и развитие на компетенции на базата на чуждоезиковото обучение при учениците. Проектът предостави възможности за срещи на нашите учители с техни колеги, като по този начин се реализираха инициативи, чрез които се осъществи интегриране в учебните програми и дейности, представящи различни културни модели, обмяна на преподавателски опит, съчетаващ традициите и съвременното състояние на училищния живот в Европа.

Участниците се научиха да ценят природата и нейното значение за живота на планетата, повишиха своето европейско самосъзнание, посетиха редица исторически, културни и природни обекти в България, Турция и Чехия.

По време на работните визити учителите и учениците се запознаха се с особеностите на чужди образователни системи, докоснаха се до бита и традициите на партньорите, научиха се на толерантност и обогатиха своите познания за околната среда и необходимостта от нейното опазване.