зареждане
Публикувано в Сряда, 03 Юли 2019

В периода от 28-30 юни в Тетевен 15 учители от ОУ "Христо Ботев"-град Мездра взеха участие в присъстена форма на обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 на тема:"Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код" .Изпълнител по договора е „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Дистанционната форма на обучението е с крайна дата 08.07.2019 година