Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

„УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН ЗА ЖИВОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА”


Физическото възпитание и спортът в училищата има особена роля за физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на децата и младите хора. Те са основно средство за превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за формиране и усъвършенстване на социални качества – воля за победа, дисциплина, самоконтрол, чувство за отговорност, толерантност и умение за работа в екип.

Средствата по проекта са в размер на 1 596 лв. за 2008г. и се осигуряват от държавата.

Обхватът на проекта е: 532 ученика

Със средствата по проекта ще бъдат закупени: хандбални, волейболни, баскетболни, медицински, футболни топки, въжета за скачане, обръчи, мрежи за баскетбол,гимнастически дюшек,гимнастическа постелка на стойност: 798 лв.

За специализирана спортна литература, застрахователна полица, пътни и дневни разходи за спортни прояви, консумативи, предметни награди и външни услуги за спортни прояви са останалите 798 лв.

Изготвил проекта: Красинка Николова

/Помощник-директор по административно-стопанската дейност/