зареждане

Проектни дейности

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Образование за утрешния ден

През учебната 2022/2023 година ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра се включи в работата по проект BG05M2OP001-5. 001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Проектът се финансира от ОП"НОИР", с конкретен бенефициент МОН. ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра, работи по:

ДЕЙНОСТ 2

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността ще обхване и учениците от първи клас, които трябва да осъществят преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. По дейност 2 в училището са сформирани 12 групи и обхванати 57 ученици, от 1 клас.

ДЕЙНОСТ 4

Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др.), с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

По дейност 4 в училището са сформирани 3 групи и обхванати 15 родители на ученици.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

break

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

През учебната 2019/2020 година ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра се включи в работата по Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 "Образование за утрешния ден".

Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Проектът стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)". Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Сформирани бяха два клуба за занимания по интереси:

  • "Компютърен свят" с ръководител Калинка Иванова;
  • "С ИТ – напред" с ръководител Соня Йотова.

Участваха 28 ученици от втори клас, които след приключването на проекта получиха сертификат за успешно завършено обучение за придобиване на основно ниво на владеене на дигитални компетентности.

Образование за утрешния ден дете дете от ОУ Христо ботев детска рисунка Образование за утрешния ден детска рисунка детска рисунка

break