Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Завършени проекти


BG05M2OP001-2.004-0004
"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І“


”Обичам природата - и аз участвам”

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.


”Природата в моята ученическа чанта”

”Музиката и танцът – нашият общ език”

"Ремонт на ОУ"Христо Ботев"-град Мездра"

"Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВС в ОУ"Христо Ботев"за 2011 година