Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Актуални проекти


BG05M2OP001-2.004-0004
"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І“